Porada prawna on-line

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na barki organów administracji rządowej i samorządowej złożono ciężar podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Odbywa się to m.in. przez ograniczanie dostępności alkoholu oraz sprawowanie nadzoru nad otwieraniem oraz funkcjonowaniem punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18 powołanej wyżej ustawy sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy dla lokalizacji punktu sprzedaży organ samorządowy. Takim organem może być wójt, burmistrz lub prezydent miasta w gminie, na terenie której ma się odbywać taka sprzedaż, jednak musi on najpierw uzyskać akceptację gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Powyższe oznacza, iż nie jest możliwe wydanie jednorazowej zgody na prowadzenie sprzedaży w więcej niż 1 punkcie sprzedaży w zakresie jednego wniosku. Aby więc prowadzić na terenie jednej gminy dwa punkty sprzedaży alkoholu – należy złożyć dwa odrębne wnioski.

Zezwolenie, zwane potocznie (i błędnie) koncesją, udziela się wyłącznie przedsiębiorcy i na jego wniosek. Prawo nie zezwala więc na sprzedaż alkoholu przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, fundacjom, stowarzyszeniom (chyba, że są wpisane do właściwego rejestru jako przedsiębiorcy) i tym podobnym organizacjom. Jest jednak wyjątek – czasowe zezwolenie (o którym później) może być wydane jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…) przewidują trzy odrębne rodzaje zezwoleń, zależne od stężenia alkoholu oraz jego rodzaju, i jest następujący :

1)   zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2)   zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)   zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia są wydawane oddzielnie (a więc uzyskanie zezwolenia 3 kategorii nie oznacza, że w danym punkcie można również sprzedawać piwo). Oczywiście, taki sposób regulacji, uwzględniający procentową zawartość alkoholu w danym napoju wydaje się być racjonalny i nie budzący wątpliwości, jednak pojawiają się znaczne problemy definicyjne przy pojęciu piwa.

Ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie pojęcia piwa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości (…). Przegląd aktów prawnych daje nam jedną zaledwie podpowiedź, tj. definicję piwa w ustawie o podatku akcyzowym, jednak zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07.10.2014 roku, II GSK 1283/13) odwołanie się do tej definicji jest nieuprawnione. NSA jednak nie zdefiniował tego pojęcia, wskazując jedynie, że definicja piwa jest „dorozumiana”, co oczywiście niczego nie zmienia. Zaznaczę tutaj, iż problem nie jest bagatelny – problemy pojawiają się przy importowanych gatunkach piwa (np. Ale), piwach aromatyzowanych (np. miodowych), piwach szczególnie mocnych (np. piwo uznawane za najmocniejsze na świecie zawiera około 67.5% alkoholu). Ani ustawodawca, ani orzecznictwo nie ustaliły jednak jednolitej definicji, więc konieczne staje się działanie w porozumieniu z właściwą gminą i ocena każdej sytuacji w sposób jednostkowy. Zaleca się jednak, by w przypadku sprowadzania rzadziej spotykanych gatunków piwa wystąpić przynajmniej o zezwolenia 1. i 2. stopnia.

Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i opłacenie go. Opłaty są zależne od rodzaju wnioskowanego zezwolenia i wynoszą :

1)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)   2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, w którym ma być sprzedawany alkohol, zgodę osoby uprawnionej, jeśli sprzedaż będzie prowadzona w budynku wielorodzinnym oraz decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

Powyższy opis tyczył się sprzedaży alkoholu w punkcie sprzedaży, jednak istnieje również możliwość uzyskania zezwolenia jednorazowego. Jest to dokument uprawniający do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez okres nieprzekraczający 2 dni, a więc tzw. zezwolenie incydentalne. Pozwala ono więc na działanie podczas krótkich imprez, takich jak sylwester, targi, festiwale etc. Aby uzyskać takie pozwolenie konieczne jest posiadanie zezwolenia stałego (nie dotyczy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej) oraz złożenie (i opłacenie) wniosku o jego wydanie. Opłata za zezwolenie incydentalne wynosi 1/12 opłaty rocznej.

W opisie sprawa wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu jawi się jako postępowanie względnie łatwe. Nic bardziej mylnego. Gminy bowiem muszą brać pod uwagę nie tylko przepisy powołanej ustawy, ale także swoje, wewnętrzne regulacje oraz zdanie właściwych, gminnych komisji. Niełatwo opisać tę procedurę, bowiem każda gmina ma prawo do ustanowienia własnych przepisów. Często postępowania o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu toczą się długo i wymagają wzmożonej aktywności strony tego postępowania. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o postępowaniu w tej sprawie i uzyskaj pomoc w każdym, nawet najbardziej skomplikowanym przypadku.

MASZ PYTANIE?