Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Podatki

» Z jakich ulg i zwolnień ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Z jakich ulg i zwolnień mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, a z jakich leśnego?

01.02.2016

Podatki

 

Zarówno podatek leśny, jak i rolny należą do podatków lokalnych. Na ich kształt w dużej mierze wpływają lokalne rozwiązania. Jednakże część z nich jest wspólna i wynika z obowiązujących ustaw -  Ustawy z dn. 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz Ustawy o podatku rolnym z dn. 15.11.1984 r. Warto się przyjrzeć, jakie zwolnienia i ulgi przysługują osobom, na których ciąży obowiązek płacenia tych podatków.

Czym są podatek rolny i podatek leśny?

Podatkiem rolnym obciążone są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek ten odprowadzany jest przez osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki po spełnieniu pewnych kryteriów. Całkowicie wyłączone z płacenia są jedynie gminy i Skarb Państwa.

Natomiast podatkiem leśnym obłożone są lasy z wyjątkiem tych, na których wykonuje sie działalność gospodarczą inną niż leśną. Podatek ten, podobnie jak w przypadku podatku rolnego, uiszczają osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki po spełnieniu kilku kryteriów. Jego stawka uzależniona jest od rodzaju lasu.

Jakie zwolnienia i ulgi przysługują w przypadku podatku rolnego?

W przypadku podatku rolnego można skorzystać z kilku ulg. Pierwsza z nich – ulga inwestycyjna – przysługuje na mocy poniesionych wydatków związanych z budową bądź modernizacją budynków inwentarskich, zakupem i zainstalowaniem urządzeń nawadniających, deszczowni, czy tych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Co ważne, ulga ta przysługuje na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Kolejną ulgę stanowi ta przeznaczona dla żołnierzy. W tym przypadku wynosi ona aż 60%, jednakże należy spełnić kilka warunków. Przysługuje żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub szkolenia trwające dłuższy okres czasu, a także osobom skoszarowanym. Ponadto, działalność rolnicza musi być przez nich wykonywana bezpośrednio przed powołaniem do służby.

Również górale i podgórzanie mogą się ubiegać o ulgi (tzw. ulga górska). Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30% lub o 60% dla .Jego wysokość zależy od klasy gruntów.

Istnieje również ulga z tytułu klęsk żywiołowych. W przypadku wystąpienia znaczących szkód w zabudowie, płodach rolnych, inwentarzu żywym czy w drzewostanie, rozmiar ulgi zależny jest od wysokości poniesionych strat. Jednakże w tym przypadku uwzględniana jest także wysokość otrzymanego odszkodowania ustawowego.

Jakie zwolnienia i ulgi przysługują w przypadku podatku leśnego?

Z płacenia tego podatku zwolnione są obszary leśne o drzewostanie nie starszym niż 40 lat, lasy zabytkowe oraz użytki ekologiczne. Jeśli chodzi o podmioty zwolnione z uiszczania podatku, to należą do nich placówki edukacyjne (w tym uczelnie wyższe) i naukowe (jak np. Polska Akademia Nauk), a także te prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Wśród osób fizycznych, zwolnienia przysługują tym, którzy prowadzą zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej w zakresie lasów.

Podsumowując, istnieje kilka możliwości skorzystania z ulg i zwolnień z płacenia z podatków rolnego i leśnego. Ich wysokość jest wielokrotnie uzależniona od indywidualnego przypadku, jednakże warto się o nie starać. 

MASZ PYTANIE?