Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo upadłościowe

» Zmiany w prawie ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Zmiany w prawie upadłościowym od 2016 r.

Dnia 1.01.2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978). Wprowadzi ona rewolucyjne zmiany w zakresie prawa upadłościowego oraz dotychczas nieznane polskiemu prawo postępowanie restrukturyzacyjne. W niniejszym tekście sygnalizujemy niektóre istotne zmiany.

Nowa ustawa wprowadza odmienne podejście do samego procesu restrukturyzacji. Z nazwy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zniknie fraza “i naprawcze”, jak również sama regulacja tego postępowania. Celem postępowania upadłościowego pozostanie zaspokojenie wierzycieli w najwyższym stopniu, jednakże w wprowadza się nowy cel dla postępowania restrukturyzacyjnego. Będzie nim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Dotychczas w zasadzie każde postępowanie upadłościowe, również układowe, kojarzone było z likwidacją majątku dłużnika i to ma się zmienić nie tylko poprzez zmianę nazwy postępowania, ale również poprzez szereg nowych rozwiązań procesowych.

W tym celu ustawa wprowadza cztery nowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,

  2. przyspieszone postępowanie układowe,

  3. postępowanie układowe,

  4. postępowanie sanacyjne,

W tej kwestii wskazać należy, że wniosek o przeprowadzenie jednego z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych może złożyć dłużnik w stanie niewypłacalności, bądź też dłużnik zagrożony niewypłacalnością. Co do zasady, wniosku takiego nie może złożyć wierzyciel, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie wprowadzono natomiast zmian w zakresie podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania upadłościowego, które zmierza do likwidacji majątku dłużnika.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowej definicji niewypłacalności. Na jej podstawie za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Towarzyszy temu bardzo istotne z punktu widzenia przywołanej definicji domniemanie prawne, zgodnie z którym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Następną nowością jest wydłużenie terminu na złożenie wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości dla osób do tego zobowiązanych. Dotychczas wynosił on 2 tygodnie i ulegnie wydłużeniu do 30 dni.

Z praktycznego punktu widzenia stosowania ustawy za bardzo przydatną uznać należy zmianę w zakresie sposobu ustalenia winy osób odpowiedzialnych za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dotychczas osoba pokrzywdzona, a zatem wierzyciel, jako wywodząca skutki prawne z danej okoliczności była zmuszona do wykazania zawinienia osoby zobowiązanej do złożenia wniosku. Nowa ustawa wprowadza w tym przedmiocie niezwykle korzystne dla wierzyciela domniemanie, iż ten na kim spoczywał obowiązek złożenia wniosku, ponosi winę za jego niezłożenie. W celu wyłączenia odpowiedzialności to na osobie zobowiązanej do złożenia wniosku spoczywa ciężar udowodnienia braku winy. W tej materii ustawodawca nie poprzestaje jednak na jednym domniemaniu odnoszącym się do zawinienia w związku z brakiem złożenia wniosku. Przedstawia następne domniemanie, którym objęta zostaje wysokość szkody związana z brakiem złożenia w wymaganym ustawą terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Domniemuje sie, że szkoda, o której mowa, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności wierzyciela wobec niewypłacalnego dłużnika.

To tylko niektóre z wprowadzonych zmian. Jeżeli masz pytania lub zastanawiasz rozważasz wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego napisz do nas.

 

MASZ PYTANIE?