Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo pracy

»

Urlopy

» Zmiany w regulacji ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Zmiany w regulacji urlopów rodzicielskich

20.01.2016

Urlopy

Począwszy od dnia 2 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mianowicie zgodnie z nowymi przepisami dodatkowy urlop macierzyński został włączony do urlopu rodzicielskiego.

Długość urlopu i sposób wykorzystania

W związku z powyższym długość urlopu rodzicielskiego wynosi aktualnie 32 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka i 34 tygodnie przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Ważną regulacją jest także możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego nie tylko w pierwszym roku życia dziecka, ale także w okresie późniejszym, jednak maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Urlopu rodzicielskiego w późniejszym czasie będzie można udzielić w wymiarze 16 tygodni podzielonych na dwie części, które co do zasady nie mogą być krótsze niż 8 tygodni. Należy jednak pamiętać, że udzielony w powyższym trybie urlop skutkuje pomniejszeniem liczby części przysługującego urlopu wychowawczego. Ponadto proporcjonalnie wydłużony zostanie wymiaru urlopu rodzicielskiego, w przypadku łączenia go z pracą u pracodawcy, który go udzielił. Pracownik nie będzie mógł pracować w wymiarze wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wymiar urlopu rodzicielskiego będzie ulegał wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni (lub 68 tygodniu przy urodzeniu więcej niż jednego dziecku w jednym porodzie). Warto mieć jednak na uwadze, że pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na podjęcie pracy.

Znowelizowane równouprawnienie

Ponadto nowelizacja wprowadziła pełną wymienność uprawnień, która obejmuje zarówno możliwość dzielenia się urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim, jak i sytuacje szczególne, dotyczące możliwości przerwania przez pracownicę-matkę dziecka korzystania z urlopu macierzyńskiego bądź ubezpieczoną-matkę dziecka - korzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu. Co więcej, nowe przepisy umożliwiają skorzystanie z prawa do urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz do zasiłku macierzyńskiego (w przypadku ubezpieczenia ojca) przez pracownika-ojca wychowującego dziecko. Przysługiwałoby ono w sytuacji podjęcia przez nieaktywną zawodowo matkę dziecka w okresie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, zatrudnienia uniemożliwiającego jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni można wykorzystać do 24. miesiąca życia dziecka (a nie do 12 miesiąca jak jest aktualnie).

Coś dla pracodawcy

Ukłonem w stronę pracodawców jest wydłużenie terminu do 21 dni na złożenie wniosku urlopowego (rodzicielskiego i wychowawczego) oraz umożliwienie rezygnacji z urlopu przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i wcześniejszy powrót do pracy, jedynie za zgodą pracodawcy.

MASZ PYTANIE?