Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo pracy

»

Umowa o pracę

» Zmiany w umowach o pracę ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Zmiany w umowach o pracę na czas określony

20.01.2016

Umowa o pracę

Zmiana przepisów, która wejdzie w życie dnia 22 lutego 2016 r., spowoduje przede wszystkim ograniczenie czasowe trwania umów na czas określony z tym samym pracownikiem oraz ich liczby. Mianowicie umowa o pracę na czas określony lub łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Co się zmienia?

Ponadto, łączna liczba umów o prace na czas określony nie może wynosić więcej niż trzy. Niezastosowanie się do tej regulacji spowoduje, że od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, pracownik będzie uważany za zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony. Co więcej, na podstawie nowych przepisów nie ma znaczenia, jaki okres mija pomiędzy zawieraniem kolejnych umów o pracę na czas określony, każda czwarta umowa będzie traktowana jako bezterminowa. W aktualnym stanie prawnym istotne jest, aby odstępy czasowe pomiędzy następującymi po sobie umowami nie przekraczały 1 miesiąca. Nowa regulacja ukróci z pewnością praktykę pracodawców do wprowadzania dłuższych przerw niż miesięczna pomiędzy umowami, proponując przykładowo zawarcie umowy zlecenia na okres 2 miesięcy pomiędzy terminowymi umowami o pracę. Powyższe reguły nie znajdą jednak zastosowania do umów w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym; w celu wykonywania pracy przez okres kadencji; w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W okresie przejściowym zalicza się także poprzednie umowy

Należy także pamiętać o przepisach intertemporalnych, bowiem generalnie okres 33 miesięcy dla umów o pracę już zawartych liczy się do dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. 22 lutego 2016 r.), a liczba zawartych dotychczasowych umów podlega kontynuacji. To znaczy, że jeśli zawarta została pierwsza umowa o pracę na zasadach dotychczasowych jest ona również pierwsza na mocy nowych przepisów, a jeśli trwająca umowa została zawarta jako druga umowa (z zachowaniem okresu 1 miesiąca pomiędzy dwoma umowami), to jest ona traktowana jako druga także na mocy znowelizowanej regulacji. Należy uważać także przy zawieraniu trzeciej umowy o pracę na czas określony z dotychczasowymi pracownikami, bowiem jeśli zostanie ona zawarta w ciągu jednego miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy o pracę, a 1 miesiąc zaczął upływać przed lub dnia 22.02.2016 r., to taka umowa będzie uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, więc nowa reguła „czwartej umowy” nie będzie stosowana w takich przypadkach.

Będą dłuższe okresy wypowiedzenia

Zmiany nastąpią także w zakresie regulacji wypowiedzeń terminowych umów o pracę. W aktualnym stanie prawnym funkcjonuje zasada, że wypowiedzieć można tylko umowę na czas określony zawartą na okres powyżej 6 miesięcy i to tylko w przypadku gdy taki zapis znalazł się w umowie. Znowelizowane przepisy nie wprowadzają takich ograniczeń, co oznacza, że będzie można wypowiedzieć każdą umowę na czas określony bez względu na postanowienia w niej zawarte co do wypowiedzenia. Istotną modyfikacją jest także uzależnienie okresu wypowiedzenia od stażu zatrudnienia pracownika. Okresy wypowiedzenia umów terminowych będą analogiczne jak przy umowie o pracę na czas nieokreślony. Bez zmian pozostaje jednak brak konieczności podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na czas określony w oświadczeniu pracodawcy.

Znikną umowy na zastępstwo

Należy mieć na względzie, że po 22.02.2016 r. z obrotu prawnego znikną umowy zawierane na czas wykonywania określonej pracy, a także osobnej regulacji umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. W ich miejsce zgodnie z wolą prawodawcy zawierane będą umowy na czas określony, z tym że do umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jak już zostało wspomniane, nie będą miały zastosowania ograniczenia czasowe (33 miesięcy) i maksymalnej liczby umów.

MASZ PYTANIE?