Porada prawna on-line

Home

» Fundacja

 
 

O FUNDACJI
I CELACH STATUTOWYCH

 
 

DANE REJESTROWE
I STATUT

 
 

JAK WESPRZEĆ
FUNDACJĘ?

 
 

KONTAKT
 

 

O FUNDACJI I CELACH STATUTOWYCH

Fundacja „JAKPRAWNIE.PL” to organizacja pozarządowa, której głównym celem statutowym jest działalność oświatowa, realizowana poprzez popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, szerzenie świadomości prawnej, w tym edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.

Swoją misję chcemy spełniać zasadniczo poprzez:
1. organizację:
  • szkoleń,
  • warsztatów,
  • seminariów,
  • konferencji,
  • kursów;
2. działalność wydawniczą;
3. poradnictwo prawne, w tym e-porady oraz porady prawne online dla osób fizycznych oraz firm i instytucji, w tym bezpłatne dla osób starszych, wykluczonych społecznie i ekonomicznie (Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych);
4. zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Wierzymy, że poprzez dialog w lokalnym społeczeństwie zrealizujemy swoje założenia do działania na rzecz pożytku publicznego i doprowadzimy do upowszechniana i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Zespół Fundacji składa się z wyspecjalizowanej grupy prawników, w tym radców prawnych, adwokatów, aplikantów, którzy przekazując wiedzę, dążą do podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie, a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji ze względu na brak dostępu do pomocy prawnej. Od samego początku działalności Fundacji ściśle współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego Mateusz Mosor. Radca prawny Mateusz Mosor poprzez prowadzenie bloga dotyczącego spółek osobowych przyczynia się do szerzenia świadomości prawnej w społeczeństwie będącej głównym celem statutowym Fundacji. Zawodowo radca prawny Mateusz Mosor specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, a także świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, również w zakresie zastępstwa procesowego przed wszystkimi sądami i organami. Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa karnego i wykroczeń oraz dochodzeniem odszkodowań.

Aby w pełni realizować swoje cele statutowe, Fundacja uzyskuje środki finansowe także poprzez usługi świadczone odpłatnie. W związku z powyższym nie każda czynność w zakresie działalności Fundacji jest wykonywana bezpłatnie. Podkreślenia jednak wymaga, że wszelkie dochody z odpłatnej działalności Fundacji jak i z uzyskiwanej nieodpłatnie  przekazywane na cele statutowe.
 
Celem nawiązania współpracy lub w przypadku zainteresowania przeprowadzeniem dedykowanych szkoleń dla zainteresowanej grupy osób w zakresie wybranej tematyki prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
 

DANE REJESTROWE I STATUT

Fundacja „JAKPRAWNIE.PL” została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653716.

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujący tekst jednolity statutu Fundacji „JAKPRAWNIE.PL”
Kliknij
 

JAK WESPRZEĆ FUNDACJĘ?

Jednym ze źródeł majątku Fundacji „JAKPRAWNIE.PL” są darowizny od darczyńców, które mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową. Pomoc materialna pozwoli Fundacji „JAKPRAWNIE.PL” skuteczniej realizować zamierzone cele statutowe, przyczyniając się do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na szczeblu regionalnym, a w dalszej perspektywie także krajowym.

Celem finansowego wsparcia działalności Fundacji „JAKPRAWNIE.PL” możliwe jest przekazanie darowizny na poniższy rachunek bankowy:

Numer rachunku bankowego:
…………………………………

Dane Fundacji:
Fundacja „JAKPRAWNIE.PL”
ul. Słowackiego 4/4
32-500 Chrzanów
KRS: 0000653716
 

KONTAKT

Nie udzielamy indywidualnych porad prawnych osobiście ani telefonicznie. Zastrzegamy możliwość weryfikacji sytuacji osobistej i finansowej osób zwracających się o pomoc do Fundacji.

Fundacja „JAKPRAWNIE.PL”
ul. Słowackiego 4/4
32-500 Chrzanów
KRS: 0000653716

Adres e-mail:
kontakt@jakprawnie.pl

Telefon:
505 560 480
570 574 270